ASOCIAŢIA 

 INSTITUTUL PRO DIASPORA ROMÂNĂ

S T A T U T

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA LEGALĂ, DURATA, SEDIUL, ÎNSEMNE

Art. 1 – Asociaţia  „Institutul Pro Diaspora Română”  (A.I.P.D.R.) este o structură asociativă care funcţioneză în conformitate cu legislaţia română privind asociaţiile şi fundaţiile.

Art. 2 – Denumirea Asociaţiei este: ,,INSTITUTUL PRO DIASPORA ROMÂNĂ” (A.I.P.D.R.), denumire care va fi menţionată în toate înscrisurile eliberate de Asociaţie.

Art. 3 – A.I.P.D.R. este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, nepartizană din punct de vedere politic, ce acţionează în beneficiu public.

Art. 4 – A.I.P.D.R. se constituie pentru o durată nelimitată de la data înregistrării ei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa Judecătoriei ……………….

Art. 5 – Sediul Asociaţiei se stabileşte în România, Municipiul Bucureşti, Strada Căderea Bastiliei nr. 22, Sector 1, cod poştal 010615.

Art. 6 – Sediul Asociaţiei poate fi schimbat într-o altă localitate din ţară sau din străinătate, respectând prevederile legale şi prezentul statut.

Art. 7 – Asociaţia poate deschide birouri, reprezentanţe, sucursale şi filiale  în ţară sau străinătate respectând prevederile legale (vezi Capitolul III – Sucursale, Filiale, Asocieri, Parteneriate şi Afilieri).

Art. 8 – A.I.P.D.R. are emblemă proprie, prezentată în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului Statut.

Art. 9 – A.I.P.D.R. are emblemă proprie dedicată aplicaţiilor mobile şi identităţii vizuale afişate pe diferitele reţele sociale digitale cuprinzând, dar fără a se rezuma la, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, prezentată în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentului Statut.

Art. 10 – A.I.P.D.R. are deviză proprie „Fortitudo in Unitate!”.

CAPITOLUL II 

SCOP, ACTIVITĂŢI, OBIECTIVE, PRINCIPII

Art. 12 – A.I.P.D.R. are drept scop principal studierea fenomenului migraţiei româneşti şi apărarea drepturilor, intereselor şi nevoilor comunităţilor româneşti (referitoare la integrarea profesională pe piaţa muncii, formare, integrarea socio-culturală, accesul la serviciile sociale şi de sănătate, păstrarea şi promovarea identităţii şi culturii româneşti, etc.). O atenţie specială va fi acordată şi comunităţilor româneşti din România acolo unde etnicii români sunt minoritari.

Art. 13 – Atingerea scopului pentru care a fost înfiinţată Asociaţia se realizează prin intermediul acţiunilor organizate de către conducerea ei, precum şi prin acţiunile individuale iniţiate şi organizate de către membrii acesteia la nivel local, naţional şi internaţional.

Art. 14 –  Activităţile pe care A.I.P.D.R. se angajează să le susţină şi să le desfăşoare sunt:

 1. Activităţi de informare şi consultanţă
 • să dezvolte acţiuni de informare cu privire la migranţii români prin intermediul producerii şi difuzării de periodice, emisiuni de radio, TV, înregistrări video şi audio, etc.;
 • să organizeze servicii de consultanţă şi de informare pentru migranţi.
 1. Activităţi culturale şi de cercetare
 • să  promoveze şi să coordoneze centre de studii, cercetări, dezbateri şi seminarii pe tema fenomenului migraţionist dinspre şi înspre România;
 • să ofere burse de studii şi cercetare în domeniul migraţiilor populaţiei dinspre şi înspre România şi a diasporei române în general;
 • să ofere burse de studii şi cercetare pe tema identităţii etnice şi culturii româneşti;
 • să editeze şi să disemineze publicaţii, chiar şi periodice;
 • să disemineze rezultatele propriilor cercetări prin campanii de conştientizare în media locală, naţională şi internaţională;
 • să promoveze cercetarea, culegerea şi păstrarea materialelor documentare privind propria activitate;
 • să promoveze instituirea unor centre de studii, arhive, biblioteci şi muzee, cu caracter naţional şi internaţional;
 • să promoveze instituirea unui centru de excelență pentru cei implicati în studiul migraţiilor populaţiei  dinspre şi înspre România;
 • să promoveze activităţi culturale, educaţionale, ştiinţifice, sportive şi ecologice destinate copiilor şi tinerilor români din străinătate (în special celor din a doua generaţie);
 • să promoveze identitatea etnică, culturală, lingvistică şi spirituală a emigranţilor români şi a comunităților românești istorice din afara granițelor țării;
 • să încurajeze, să sprijine şi să participe la studierea situaţiei emigranţilor români şi a comunităților românești istorice din afara granițelor țării.
 1. Activităţi sociale şi asociative
 • să încurajeze şi să  favorizeze asociaţionismul activ în rândul migranţilor români;
 • să încurajeze şi să favorizeze asociaţionismul activ în rândul comunităților românești istorice din afara granițelor țării;
 • să încurajeze şi să favorizeze asociaţionismul comunităților românești de pe teritoriul României unde etnicii români sunt minoritari;
 • să promoveze structuri şi forme de cooperare, constituite din migranţi români sau din imigranţi şi autohtoni, cu scopul de a favoriza incluziunea socială şi realizarea unor proiecte specifice în acest sens;
 • să promoveze şi să participe la iniţiative, conferinţe, manifestări publice dedicate fenomenului migraţionist dinspre şi înspre România şi a românismului în general;
 • să dezvolte contacte şi relaţii cu entităţi, instituţii, asociaţii culturale şi asociaţii  străine;
 • să promoveze şi să participe la iniţiative, conferinţe şi manifestări publice;
 • să adere şi/sau să promoveze structuri similare la nivel internaţional;
 • să promoveze iniţiative menite să rezolve nevoile elementare din viaţa migranţilor români;
 • să stimuleze remigraţia românilor plecaţi peste hotare;
 • să promoveze şi să coordoneze programe de dezvoltare socială menite să faciliteze (re)adaptarea românilor remigraţi;
 • să promoveze şi să coordoneze programe de dezvoltare socială menite să limiteze efectele negative ale migraţiei asupra copiilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
 • să promoveze relaţii de colaborare cu societatea civilă, instituţii publice, organizaţii politice, sindicale, profesionale, organizaţii cooperatiste şi asociaţii din ţară şi străinătate;
 • să promoveze și să sprijine activitățile sociale și culturale ale comunităților românești de pe teritoriul României unde etnicii români sunt minoritari;
 • să promoveze și să sprijine activitățile sociale și culturale ale comunităților românești istorice din afara granițelor țării;
 • să promoveze voluntariatul în rândul propriilor membri.
 1. Activităţi  de formare profesională, de reprezentare şi asistenţă juridică
 • să apere în instanţă drepturile şi interesele emigranţilor români;
 • să participe, în calitate de reprezentanţi ai propriilor înscrişi, precum şi ca instanţe mai generale ale migranţilor, la orice activitate de natură instituţională şi/sau politică şi la oricare organism instituţional constituit în conformitate cu legile naţionale sau internaţionale în materie de migraţie;
 • să dezvolte campanii de informare asupra activităţilor Parlamentului Român și a celui  european, mai ales cele referitoare la problema migranţilor;
 • să organizeze cursuri de formare profesională în România şi în statele unde emigranţii şi-au stabilit domiciliu;
 • să participe la concursuri de circumscripţie, municipale, judeţene, regionale, multi-regionale, naţionale şi transnaţionale în scopul formării profesionale, în domeniul obiectivelor identificate de autorităţile competente.

CAPITOLUL III

SUCURSALE, FILIALE, ASOCIERI, PARTENERIATE ŞI AFILIERI

Art. 15 – A.I.P.D.R. va putea înfiinţa în ţară sau străinătate birouri, reprezentanţe şi sucursale fără personalitate juridică, competenţa înfiinţării acestor entiăţi revenind Consiliului Director.

Art. 16 – A.I.P.D.R. poate constitui în ţară sau străinătate filiale cu personalitate juridică proprie, cu organe de conducere proprii şi cu patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei, dacă acestea sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi activităţile A.I.P.D.R. aşa cum sunt definite în prezentul Statut şi nu contravin prevederilor şi legislaţiei locale unde este înfiinţată Filiala. Competenţa înfiinţării acestor filiale revine Adunării Generale.

Art. 17 – Modul de constituire a birourilor, reprezentanţelor, sucursalelor şi filialelor A.I.P.D.R. este descris şi actualizat ori de cate ori este necesar în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF), document public separat de prezentul Statut (vezi Capitolul VII – Regulamentul de Ordine şi Funcţionare din prezentul Statut).

Art. 18 – A.I.P.D.R. poate încheia parteneriate, poate promova interesele altor persoane juridice române sau străine, având scop sau obiect de activitate similar, precum şi interesele persoanelor fizice sau juridice ce solicită sprijinul Asociaţiei, dacă acestea sunt în concordanţă cu scopul şi activitatea A.I.P.D.R. şi nu contravin prevederilor legislaţiei locale în vigoare. Competenţa în această materie revine Consiliului Director.

Art. 19 – A.I.P.D.R. se poate asocia cu terţi din ţară şi străinătate pentru a constitui asociaţii şi fundaţii în spiritul legii locale, competenţa aceasta revenind Adunării Generale.

Art. 20 – A.I.P.D.R. se poate afilia la uniuni, federaţii sau alte foruri şi organisme din ţară şi din străinătate, având scopuri şi activităţi similare, competenţa în aceasta materie revenind Consiliului Director.

Art. 21 – A.I.P.D.R. poate colabora cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale şi biserici pe baza unui protocol, atâta timp cât colaborarea nu contravine scopului şi principiilor Asociaţiei şi aceasta nu implică integrarea A.I.P.D.R. în structurile lor, competenţa în această materie revenind Consiliului Director.

CAPITOLUL IV 

A. MEMBRII 

Art. 22 – A.I.P.D.R. este o asociaţie deschisă tuturor celor care iubesc cultura şi valorile româneşti, românismul în general. Poate fi membru asociat sau membru susţinător al Asociaţiei orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îşi exprimă dorinţa de a activa în cadrul Asociaţiei şi care se angajează să respecte valorile, scopul si obiectivele A.I.P.D.R., prevederile Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

Art. 23 –  În A.I.P.D.R. exista patru categorii de membrii:

 1. Membrii FONDATORI – acei membri care au constituit Asociaţia şi au contribuit moral şi material la formarea ei;
 2. Membrii de ONOARE – sunt persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, care aduc o contribuţie importantă, din punct de vedere moral, financiar sau funcţional, la desfăşurarea activităţii A.I.P.D.R.  Membrii de ONOARE sunt numiţi în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei şi sunt personalităţi politice, culturale, ştiinţifice şi antreprenoriale care s-au remarcat în promovarea domeniilor de interes ale A.I.P.D.R.;
 3. Membrii ASOCIAŢI – orice persoană fizică şi/sau juridică care îşi exprimă dorinţa de a activa în cadrul Asociaţiei, se angajează să respecte valorile, scopul si obiectivele A.I.P.D.R., prevederile Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi care, prin competenţă şi activitate, poate aduce o contribuţie reală la atingerea scopurilor Asociaţiei;
 4. Membrii SUSŢINĂTORI – orice persoană fizică şi/sau juridică care îşi exprimă dorinţa de a activa în cadrul Asociaţiei, se angajează să respecte valorile, scopul si obiectivele A.I.P.D.R., prevederile Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi sprijină obiectivele Asociaţiei.

Art. 24 – Calitatea de membru al A.I.P.D.R. se obţine în urma completării unei adeziuni care exprimă aderarea la valorile, scopul şi obiectivele Asociaţiei şi la prevederile Statutului şi Regulamentului de Ordine şi Funcţionare.

Art. 25 – Admiterea noilor membrii se face de către Consiliul Director al Asociaţiei sau, atunci când este cazul, de către Consiliul Director a Filialei A.I.P.D.R. de provenienţă.

B. DREPTURI 

Art. 26 – Membrii Fondatori şi Asociaţi ai A.I.P.D.R.  au următoarele drepturi:

 1. să participe cu drept de vot în cadrul reuniunilor;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale Asociaţiei  (Consiliul Director şi Adunarea Generală);
 3. să promoveze în conducerea Asociaţiei în funcţie de competenţa dobândită, atestată prin rezultatele propriei activităţi din cadrul Asociaţiei;
 4. să formuleze propuneri pentru ordinea de zi a şedintelor organelor de conducere;
 5. să facă propuneri pentru îmbunătățirea organizării și funcționării Asociației;
 6. să promoveze iniţiative, să prezinte şi să participe la implementarea de proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor şi desfăşurarea activităţilor derulate de Asociaţie;
 7. să fie informaţi periodic asupra activităţii şi strategiei curente a Asociaţiei;
 8. în termen de 10 zile de când hotarârea sau decizia a devenit publică, membrul fondator sau asociat absent la Adunarea generală poate cere desolidarizarea sa de acea hotarâre sau decizie, dacă o consideră contrară prezentului statut sau legilor în vigoare, printr-o adresă trimisă Consiliului Director al Asociaţiei;
 9. să beneficieze de avantajele de orice natură oferite de Asociaţie membrilor săi.

Art. 27 – Membrii de Onoare ai A.I.P.D.R.  au următoarele drepturi:

 1. să facă propuneri pentru îmbunătățirea organizării și funcționării Asociației;
 2. să participe la reuniunile si şedinţele Asociaţiei;
 3. să promoveze iniţiative, să prezinte şi să participe la implementarea de proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor şi desfăşurarea activităţilor derulate de Asociaţie;
 4. să fie informaţi periodic asupa activităţii şi strategiei curente a Asociaţiei;
 5. să beneficieze de avantajele de orice natură oferite de Asociaţie membrilor săi;
 6. nu au drept de vot în cadrul reuniunilor;
 7. să nu fie obligaţi să plătească cotizaţia de membru.

Art. 28Membrii susţinători ai A.I.P.D.R. au aceleaşi drepturi ca şi membrii fondatori şi asociaţi, mai puţin dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structurile de conducere ale Asociaţiei.

Activitatea membrilor susţinători va fi evaluată periodic (cel puţin o dată la 2 ani). Acei membrii susţinători care se evidenţiază printr-o activitate susţinută în cadrul Asociaţiei vor putea fi promovaţi ca membrii asociaţi în urma deciziei Adunării Generale a Asociaţiei.

C. OBLIGAŢII

Art. 29 – Membrii fondatori, de onoare, asociaţi şi susţinători ai A.I.P.D.R. au următoarele obligaţii generale:

 1. să respecte valorile, scopul şi obiectivele Asociaţiei, prezentul Statut, Regulamentul de Ordine şi Funcţionare, Hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 2. să participe în mod susţinut la activitatea Asociaţiei;
 3. să cedeze drepturile de proprietate intelectuală pentru articolele, studiile, cercetările, contribuţiile şi proiectele finanţate, derulate şi publicate în cadrul A.I.P.D.R. în favoarea Asociaţiei;
 4. să plătească cotizaţia de membru (cu excepţia membrilor de onoare);
 5. să activeze pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei;
 6. să îndeplinească în timp cât mai scurt şi cu maximum de competenţă sarcinile primite;
 7. să participe, ori de câte ori sunt convocaţi, la şedinţele Adunării Generale sau ale Consiliului Director (sedinţe virtuale / video-conferinţe sau sedinţe cu prezenţă fizică);
 8. membrii Asociaţiei, cu excepţia membrilor de onoare, au obligaţia să plătească lunar cotizaţia hotărâtă în cadrul Adunării Generale;
 9. să apere onoarea Asociaţiei din care fac parte, să aibă o conduită morală deosebită atât faţă de Asociaţie, de membrii Asociaţiei, cât şi faţă de persoanele din afara acesteia;
 10. să respecte şi să acţioneze în vederea protejării valorilor, identităţii şi culturii româneşti, a românilor de pretutindeni şi a românismului în general, oriunde s-ar afla ele;
 11. fiecare membru al Asociaţiei este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite.

D.  SANCŢIUNI

Art. 30 – Sancţiunile aplicate membrilor fondatori, de onoare, asociaţi şi membrilor susţinători ai A.I.P.D.R. sunt:

 1. avertisment;
 2. suspendare;
 3. excludere.

Art. 31 – Sancţiunile se aplică pentru încălcarea valorilor, scopului şi obiectivelor Asociaţiei, a prezentului Statutul şi a Regulamentului de Ordine şi Funcţionare.

Art. 32 – Aplicarea şi revocarea sancţiunilor se hotărăşte de către:

 1. Consiliul Director – în cazul avertismentului şi suspendării;
 2. Adunarea Generală – în cazul excluderii.

Art. 33 – Încetarea calităţii de membru are loc în următoarele condiţii:

 1. neachitarea obligaţiilor materiale faţă de Asociaţie  pe o perioadă mai lungă de 1 an (excepţie de la această regulă fac membrii de onoare care nu sunt obligaţi să plătească cotizaţia de membru);
 2. retragere – orice membru are dreptul de a se retrage  din Asociaţie cu condiţia să comunice hotărârea sa Consiliului Director cu cel puţin 30 de zile înainte de prima şedinţă a Consiliului Director;
 3. excludere – poate fi motivată de nerespectarea valorilor, scopului şi obiectivelor Asociaţiei, a prezentului Statut, a Regulamentului de Ordine şi Funcţionare, a Hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului sau ca urmare a unor fapte care aduc prejudicii Asociaţiei;
 4. incapacitate de exercitare a functiilor intelectuale, ca urmare a unei maladii certificată medical;
 5. deces.

Art. 34 – Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu pot avea pretenţii asupra patrimoniului Asociaţiei (vezi Capitolul VIII – Patrimoniu si Fondurile A.I.P.D.R. din prezentul Statut). Ei ramân obligaţi să achite cotizaţia pe toată perioada cât au fost membri ai Asociaţiei.

CAPITOLUL V 

COMUNICAREA CU ŞI ÎNTRE MEMBRII A.I.P.D.R.

Art. 35 – Toţi membrii A.I.P.D.R. (fondatori, de onoare, asociaţi sau susţinători) au dreptul de a fi informaţi cu privire la strategia şi activitatea Asociaţiei şi la hotărârile Adunării Generale şi a Consiliului Director a A.I.P.D.R. Responsabilitatea în aceasta materie revine Consiliului Director.

Art. 36 – Din cauza răspândirii geografice diverse a membrilor şi simpatizantilor A.I.P.D.R. comunicarea online între şi cu aceştia va avea prioritate. În această ordine de idei unele sesiuni ale Consiliului Director şi ale Adunării Generale pot avea loc şi sub formă de şedinte virtuale sau video-conferinţe, totul fiind documentat cu înregistrări video, audio şi transcrieri ale celor discutate în video-conferinţă (vezi Art. 42 şi Art. 66 ale prezentului Statut).

Art. 37 – Pe lângă publicarea ultimelor ştiri A.I.P.D.R. pe websaitul oficial http://prodiasporaromana.org, comunicarea cu membrii A.I.P.D.R. se va face şi prin intermediul listei interne oficiale de discuţii prodiasporaromana@yahoogroups.com, numită informal şi „lista [de discuţii a] membrilor”.

Art. 38 – Reglementarea modului de funcţionare a listei interne oficiale de discuţii A.I.P.D.R. şi a soluţiilor alternative de comunicare cu membrii A.I.P.D.R. vor fi detaliate şi actualizate ori de câte ori va fi necesar în Regulamentul de Ordine şi Funcţionare (vezi Capitolul VII – Regulamentul de Ordine şi Funcţionare din prezentul Statut).

CAPITOLUL VI 

CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII A.I.P.D.R.

Art. 39 – A.I.P.D.R. are următoarele organe centrale de conducere şi control:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director;
 3. Comisia de Cenzori.

A. ADUNAREA GENERALĂ

 Art. 40 – Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei, care defineşte, orientează şi controlează activitatea generală a acesteia. Adunarea Generală hotărăşte în orice problemă de importanţă majoră privind interesele, activitatea şi bunul mers ale Asociaţiei.

Art. 41 – Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea membrilor cu drept de vot.

Art. 42 – Din cauza răspândirii geografice diverse a membrilor Asociaţiei, unele sesiuni ale Adunării Generale pot avea loc şi sub formă de şedinţe virtuale şi video-conferinţe, totul fiind documentat cu înregistrări video, audio şi transcrieri ale celor discutate în şedinţă / video-conferinţă.

Art. 43 – La sesiunile Adunării Generale, în afară de membrii A.I.P.D.R. (fondatori, onorifici, asociaţi si susţinători), pot asista şi alte persoane din afara Asociaţiei, aceştia din urmă, doar cu acceptul Adunării Generale.

Art. 44 – Adunarea Generală se reuneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare la convocarea Preşedintelui, a Consiliului Director sau a minimum 1/3 din membrii cu drept de vot.

Art. 45 – Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa ½ + 1 din numărul membrilor cu drept de vot. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, atunci Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7-21 zile. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art. 46 –  Adunarea Generală are următoarele atribuţii anuale:

 1. Adoptă şi modifică, dacă este cazul,  Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.I.P.D.R.;
 2. Dezbate şi adoptă rapoartele anuale privind activitatea Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori, precum şi alte informări şi propuneri ce-i sunt înaintate;
 3. Aprobă execuţia bugetară pe anul încheiat;
 4. Defineşte şi aprobă strategia, bugetul şi programul pentru anul următor de activitate;
 5. Verifică activitatea Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori;
 6. Modifică sau anulează hotărârile şi actele Consiliului Director considerate inadecvate;
 7. Analizează şi hotărăște înființarea şi desființarea Filialelor Asociaţiei cu personalitate juridică proprie;
 8. Decide asupra tuturor celorlalte probleme, a căror rezolvare nu intră în mod expres în atribuţiile Consiliului Director sau a altor organe.
 9. Stabileşte cuantumul cotizaţiei de membru şi tipul acesteia (trimestrială sau anuală).

Art. 47 – Adunarea Generală are următoarele atribuții trienale:

 1. Toate atribuțiile Adunării Generale anuale;
 2. Alege şi demite Președintele, Consiliul Director sau pe unii dintre membrii acestuia (vezi Art. 55 şi Art. 56 ale prezentului Statut);
 3. Alege şi demite Comisia de Cenzori sau pe unii dintre membrii acesteia;
 4. Evaluează separat activitatea organelor al căror mandat se încheie;
 5. Evaluează implementarea obiectivelor strategice pentru ultimii trei ani;
 6. Dezbate şi aprobă obiectivele strategice pentru următorii trei ani și planul trienal de acțiune a A.I.P.D.R.;
 7. Modifică şi aprobă Statutul și Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a A.I.P.D.R. (în sesiune ordinară sau extraordinară) numai în condiţiile prevăzute de Statutul A.I.P.D.R. (vezi Art. 48, Art. 49 şi Art. 79 ale prezentului Statut).

Art. 48 – Hotărârile Adunării Generale (mai puţin modificarea statutului Asociaţiei), se adoptă prin vot, cu majoritatea simplă (½+ 1 din totalul voturilor exprimate de membrii prezenţi).

Art. 49 – Modificarea Statutului Asociaţiei se face doar în cadrul Adunării Generale, cu majoritate absolută, respectiv cu votul a ½ + 1 din numărul total al membrilor cu drept de vot ai Asociaţiei.

Art. 50 – Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu excepţia votului privind persoane fizice (alegeri, sancţiuni) când votul este secret.

Art. 51 – Aşa cum se arată şi în Art. 36 şi Art. 42 ale prezentului Statut, votul Adunării Generale a Asociaţiei poate avea loc şi în cadrul video-conferinţelor organizate de aceasta, totul fiind documentat cu înregistrări video, audio şi transcrieri ale celor discutate în video-conferinţă.

Art. 52 – Hotărârile Adunării Generale se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi sunt disponibile pentru toţi membrii (fondatori, de onoare, asociaţi şi susţinători) ai A.I.P.D.R., inclusiv pentru cei care au lipsit de la şedinţă sau au votat contra.

B. CONSILIUL DIRECTOR

Art. 53 – Consiliul Director este alcătuit din:

 1. Preşedintele Asociaţiei
 2. Vicepreşedinte
 3. Secretar General
 4. Membri (numărul membrilor este hotărât de Adunarea Generală).

Art. 54 – Toţi candidaţii care doresc să devină membrii ai Consiliului Director se pot autopropune sau pot fi propuşi de către membrii A.I.P.D.R.

Art. 55 – Membrii Consiliului Director al A.I.P.D.R. sunt aleşi dintre candidaţi de către Adunarea Generală pe o perioadă de 3 ani.

Art. 56 – Preşedintele este ales nominal de către Adunarea Generală, iar ceilalţi candidați sunt aleşi cu titlul de membri.

Art. 57 – Preşedintele numeşte Vicepreşedintele dintre membrii aleşi ai Consiliului Director.

Art. 58 – Atât membrii Consiliului Director cât și Președintele au dreptul de a fi aleși în funcția respectivă numai pentru trei mandate consecutive.

Art. 59 – Toţi membrii Consiliului Director sunt membrii A.I.P.D.R. şi activează în această calitate ca voluntari în raport cu A.I.P.D.R., aplicându-se, prin asemănare, regulile contractului de mandat cu titlu gratuit.

Art. 60 – Consiliul Director stabileşte atribuţiile membrilor acestuia pe baza obiectivelor strategice ale A.I.P.D.R. adoptate de Adunarea Generală, componenţa pe responsabilităţi a Consiliului Director fiind anunţată de către Preşedinte în cadrul Adunării Generale.

Art. 61 – Absența Președintelui sau a oricărui membru al Consiliului Director de la trei ședințe consecutive (sedinţe virtuale / video-conferinţe sau sedinţe cu prezenţă fizică) poate atrage sacțiuni ca advertisment sau suspendare din partea Consiliului Director. În cazul suspendării completarea temporară a vacantelor se face conform prevederilor de mai jos.

Art. 62 – În cazul vacantării funcției de Preşedinte, interimatul acestei responsabilităţi este preluat de către Vicepreşedinte, până la următoarea Adunare Generală anuală, unde va fi ales un Preşedinte interimar care va asigura exercițiul mandatului curent până la noile alegeri din următoarea Adunare Generală trienală.

Art. 63 – În perioada dintre Adunările Generale sunt posibile cel mult trei înlocuiri în cadrul Consiliului Director, determinate de demisii, boală, deces sau sancțiune, folosindu-se candidații la Consiliul Director respinși la ultima Adunare Generală, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute, modificări care vor fi supuse aprobării la prima Adunare Generală a A.I.P.D.R.

Art. 64 – Dacă în perioada dintre Adunările Generale se depăşesc trei înlocuiri în cadrul Consiliului Director, determinate de demisii, boală, deces sau sancțiune, folosindu-se candidații la Consiliul Director respinși la ultima Adunare Generală, este necesară o nouă Adunare Generală în cadrul careia se va vota din nou componenţa Consiliului Director.

Art. 65 – Consiliului Director are următoarele atribuţii:

 1. Convoacă Adunarea Generală;
 2. Analizează şi decide statutul de membrii susţinatori sau asociaţi ai A.I.P.D.R.;
 3. Răspunde în faţa Adunării Generale a membrilor A.I.P.D.R. de modul în care şi-a respectat angajamentele asumate în programul anual, respectiv trianual, de strategie, de felul cum a dus la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, de modul cum conduce şi organizează întreaga activitate a A.I.P.D.R.;
 4. Administrează resursele materiale, financiare şi umane, precum şi drepturile de proprietate intelectuală ale A.I.P.D.R.;
 5. Stabileşte cuantumul cotizaţiei de membru şi tipul acesteia (trimestrială sau anuală);
 6. Veghează la respectarea cu stricteţe a Statutului şi a Regulamentului de Ordine şi Funcţionare, a valorilor, scopului şi obiectivelor Asociaţiei şi a reglementărilor deontologice ce fac obiectul de activitate al A.I.P.D.R.;
 7. Analizează propunerile de înființare și desființare a birourilor, reprezentanţelor şi sucursalelor A.I.P.D.R şi decide autorizarea sau suspendarea acestora;
 8. Adoptă şi prezintă anual în faţa Adunării Generale raportul de activitate şi raportul financiar pe anul precedent, precum şi proiectul de buget şi programul de activitate pe anul în curs;
 9. Întocmeşte calendarul cu principalele acţiuni şi proiecte pentru anul următor;
 10. Numește dintre membrii săi Responsabilii pentru fiecare prioritate strategică;
 11. Organizează toate activităţile A.I.P.D.R.;
 12. Aprobă proiectele şi programele A.I.P.D.R.;
 13. Analizează și decide acordarea de burse de studii si cercetare, distincţii şi titluri de onoare;
 14. Decide asupra afilierii şi retragerii A.I.P.D.R. în şi din alte structuri;
 15. Aplică şi revocă sancţiunile de avertisment şi suspendare;
 16. Arbitrează divergenţele dintre membrii, constituindu-se ori de câte ori este nevoie în Comisie de Disciplină;
 17. În caz de conflicte în cadrul structurilor A.I.P.D.R (la nivel local sau internaţional) sau nereguli la nivelul unor activităţi, Consiliul Director va numi o subcomisie formată din trei membri, care va investiga şi va modera stările conflictuale, propunând soluţii Consiliului Director. Subcomisia va raporta fiecare situaţie Consiliului Director, iar acesta va include respectivele rapoarte în propria evaluare în cadrul Adunării Generale;
 18. În caz de litigiu cu mediul extern, desemnează un reprezentant pentru apărarea intereselor A.I.P.D.R.;
 19. Ia orice alte măsuri necesare pentru aplicarea hotărârilor Adunării Generale, a Regulamentului de Ordine şi Funcţionare, a programului anual de strategie precum şi a convenţiilor şi contractelor la care A.I.P.D.R. este parte;
 20. Deleagă temporar, atunci când este cazul, unele atribuţii către membrii săi.

Art. 66 – Consiliul Director al A.I.P.D.R. se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar, însa minimum o dată pe trimestru.

Art. 67 – Din cauză răspândirii geografice diverse a membrilor A.I.P.D.R., unele sesiuni ale Consiliului Director pot avea loc şi sub formă de şedinte virtuale sau video-conferinţe, totul fiind documentat cu înregistrări video, audio şi transcrierea celor discutate în video-conferinţă (vezi Art. 36 al prezentului Statut);

Art. 68 – Consiliul Director este convocat de către Preşedinte şi se consideră valabil întrunit în prezenţa a ½ + 1 din membrii săi, dintre care cel puţin unul trebuie să fie Preşedintele, Vicepreşedintele sau Secretarul General.

Art. 69 – Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi, în caz de balotaj prevalând votul Preşedintelui.

Art. 70 – Preşedintele este persoana oficială de reprezentare a A.I.P.D.R. şi totodată conducătorul executiv al A.I.P.D.R. Pe lângă atribuţiile obişnuite ale unui membru în Consiliul Director, Preşedintele are următoarele atribuţii specifice:

 1. Convoacă, conduce şi coordonează întreaga activitate a Consiliului Director;
 2. Conduce sesiunile ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 3. După alegerea sa în cadrul Adunării Generale, Preşedintele numeşte Vicepreşedintele dintre membrii aleşi ai Consiliului Director;
 4. Urmăreşte şi răspunde de modul în care sunt îndeplinite hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 5. Reprezintă legal A.I.P.D.R. în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice, în civil şi în justiţie;
 6. Semnează acordarea burselor de studii şi cercetare;
 7. Înmânează distincţiile şi titlurile de onoare aprobate de Consiliul Director;
 8. Semnează toate documentele A.I.P.D.R.;
 9. Păstrează şi utilizează ştampila;
 10. Încheie pentru şi în numele A.I.P.D.R. contracte, convenţii şi alte acte pe care le supune ratificării Consiliului Director;
 11. Semnează, ca ordonator principal de credite, documentele financiare ale A.I.P.D.R., conform legislației în vigoare și documentelor subsecvente, după prealabila aprobare din partea membrilor Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori;
 12. Trasează sarcinile membrilor Consiliului Director, precum şi obligaţiile membrilor Asociaţiei, stabilind răspunderi precise în legatură cu activităţile desfăşurate. 

Art. 71 – Vicepreşedintele îl ajută pe Preşedinte în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, coordonează activitatea unor departamente, primind diverse însărcinări concrete în funcţie de activităţile planificate. Vicepreşedintele preia prin împuternicire atribuţiile şi responsabilităţile Preşedintelui când acesta este în imposibilitatea exercitării mandatului.

Art. 72Secretarul General al A.I.P.D.R. are următoarele atribuţii:

 1. Elaborează proiectele de documente şi hotărâri ale Consiliului Director, pregăteşte şedinţele Consiliului Director;
 2. Pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Director, urmărind şi ajutând la elaborarea materialelor ce urmează a fi prezentate;
 3. Stabileşte, coordonează şi controlează organizarea şi conducerea gestiunii şi contabilităţii.

C . COMISIA DE CENZORI

Art. 73 – Comisia de cenzori este un organ de conducere  în cadrul A.I.P.D.R. şi are funcţie de control.

Art. 74 – Comisia de Cenzori este aleasă de către Adunarea Generală pe o perioada de 3 ani.

Art. 75 – Comisia de Cenzori poate fi alcătuită din maxim 3 persoane.

Art. 76 – În situaţia în care numărul membrilor asociaţi şi a membrilor simpatizanţi ai A.I.P.D.R. este mai mic de 100, atribuţiile Comisiei de Cenzori pot fi preluate de către o singură persoană. În acest caz cenzorul va trebui să fie unul din membrii A.I.P.D.R. cu cunoştinţe adecvate în domeniul financiar-contabil.

Art. 77 – Cenzorii nu pot avea calitatea de membru al Consiliului Director şi nici alte funcţii în executivul A.I.P.D.R.

Art. 78 – Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii:

 1. Verifică activitatea Consiliului Director şi a structurilor executive sub toate aspectele, inclusiv legalitatea internă, oportunitatea şi eficienţa tuturor actelor şi acţiunilor;
 2. Informează Adunarea Generală cu privire la cele constatate.

CAPITOLUL VII 

REGULAMENTUL DE ORDINE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 79 – Regulamentul de Ordine şi Funcţionare are ca obiect:

 1. stabilirea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Statutului;
 2. reglementarea unor aspecte nereglementate sau insuficient detaliate prin prezentul Statut.

Art. 80 – Regulamentul de Ordine şi Funcţionare se adoptă şi se modifică de către Adunarea Generală.

CAPITOLUL VIII 

PATRIMONIUL ŞI FONDURILE A.I.P.D.R.

Art. 81 – Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se compune din aporturile în numerar al membrilor fondatori în valoare totală de 1.000 (omie) lei compus din vărsămintele efectuate în Asociaţie după cum urmează:

 1. Codreanu Alexandru-Cosmin: 334 (treisutetreizecisipatru) lei;
 2. Dimitriu Radu-Ionuţ: 333 (treisutetreizecisitrei) lei;
 3. Belea Simion: 333 (treisutetreizecisitrei) lei.

Art. 82 – Patrimoniul A.I.P.D.R. poate cuprinde:

 1. imobile diverse, mijloace de transport şi telecomunicaţii, literatură de specialitate, echipamente de birotică, mobilier şi alte mijloace fixe şi obiecte de inventar;
 2. fonduri băneşti în numerar sau în diverse titluri de valoare;
 3. drepturi de proprietate intelectuală asupra articolelor, studiilor, cercetărilor şi proiectelor finanţate, derulate şi publicate sub umbrela A.I.P.D.R. sau finanţate din fonduri proprii ai A.I.P.D.R.

Art. 83 – Pe lângă patrimoniul propriu, A.I.P.D.R. poate avea în folosinţă bunuri puse la dispoziţie de către alte persoane fizice sau juridice.

Art. 84 – Patrimoniul nu poate fi utilizat decât în scopul expus în Art. 12, pentru acţiunile prezentate în Art. 14.

Art. 85 – Intrarea sau ieşirea din patrimoniu şi orice alte operaţii privind bunurile sunt aprobate de către Consiliul Director.

Art. 86 – Fondurile A.I.P.D.R. provin din:

 1. cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor asociaţi sau membrilor simpatizanţi;
 2. donaţiile, legatele, sumele şi bunurile primite prin sponsorizări;
 3. veniturile obţinute din administrarea sau valorificarea bunurilor aflate în patrimoniu;
 4. veniturile obţinute din administrarea sau valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra articolelor, studiilor, cercetărilor şi proiectelor publicate şi derulate sub umbrela A.I.P.D.R. sau finanţate din fonduri proprii A.I.P.D.R.;
 5. dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
 6. resurse obţinute de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;
 7. veniturile obţinute din activităţi economice directe proprii;
 8. alte surse legale.

Art. 87 – În cazul în care donatorul, legatarul sau sponsorul doresc ca donaţia sau legatul să fie folosite pentru finanţarea unui anumit program al A.I.P.D.R., pentru un premiu sau pentru o bursă, se poate stipula că donaţia să-i poarte numele sau orice alt nume ales. Pentru donaţiile condiţionate şi acceptate în aceste condiţii de A.I.P.D.R. sau pentru cele cu destinaţie specifică în actul de donaţie, donatorul va putea lua la cunostiinţă de modul în care a fost utilizată donaţia sa, A.I.P.D.R. punându-i la dispoziţie un raport.

Art. 88 – Nimeni nu poate revendica fonduri, bunuri sau drepturi de proprietate intelectuală din patrimoniul A.I.P.D.R. în baza contribuţiilor anterioare sau sub un alt motiv.

Art. 89 – În caz de dizolvare, activul patrimonial net al A.I.P.D.R. va fi donat unei persoane juridice române de drept privat cu scop identic sau apropiat stabilit de Adunarea Generală.

CAPITOLUL IX 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 90 – Pentru realizarea scopului A.I.P.D.R., aceasta va putea angaja personal respectând legislaţia muncii în vigoare.

Art. 91 – În cazul în care o persoană cauzează prejudicii materiale sau morale Asociaţiei, preşedintele Asociaţiei, în numele acesteia, poate acţiona pe toate căile legale pentru repararea acestor prejudicii.

Art. 92 – Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei. Acesta poate fi modificat sau completat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei, luată cu majoritate absolută de ½ + 1 din numărul total de membrii cu drept de vot ai Asociaţiei cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare.

Art. 93 – Prezentul statut are 9 capitole şi intră în vigoare la data adoptării lui de către Consiliul Director al Asociaţiei şi alegerea organelor de conducere, administrative şi de control, care au obligaţia de a îndeplini toate formalităţile necesare pentru dobândirea personalităţii juridice de către Asociaţie sau de a împuternici o persoană care să le îndeplinească în numele lor.

Art. 94 – Prezentul Statut a fost adoptat de către Adunarea Generală de constituire a A.I.P.D.R. şi de către membrii fondatori în unanimitate.

Art. 95 – Reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea A.I.P.D.R. se face cu respectarea condiţiilor şi procedurilor din cap. IX al O.G. 26/ 2000 şi a celorlalte dispoziţii legale aplicabile.

Art. 96 – Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare privind persoanele juridice.

 

Redactat la Iaşi astăzi, 3 octombrie 2013

 

Statutul Asociației „Institutul Pro Diaspora Română” poate fi descărcat în format .PDF aici.